α-aminopropionska kiselina

pmf93's picture

Prikazati dobijanje α-aminopropionske kiseline (alanin) iz:

a) Propanola

b) Propena

milicaradenkovic's picture

a) CH3CH2CH2OH(K2Cr2O4+H2SO4)------------------>CH3CH2CHO

CH3CH2CHO+Ag2O--------------->CH3CH2COOH

CH3CH2COOH+Br2+FeBr3------------->CH3CHBrCOOH

CH3CHBrCOOH+NH3------------------->CH3CHNH2COOH

milicaradenkovic's picture

b) CH3CH=CH2+H2O------------------->CH3CH2CH2OH ili CH3CHOHCH3

ako uzmes CH3CH2CH2OH dalje ides kao pod a) i dobices aminokiselinu.