RESAVANJE ZADATAKA POMOC

Sofija Sivac's picture

Potrebna mi je pomoc oko resavanja zadataka iz stehiometrije. Nisam najbolji poznavalac hemije,teorija mi ide bolje kao i hemijski procesi medjutim imam problem sa zadacima. Molila bih da mi neko u koracima napise kako se resavaju sledeca dva zadatka da bih znala kasnije sama da resavam neke teze. Hvala :)

1) Masa atoma nekog elementa je 24 puta veca od 1/12 mase atoma ugljenikovog atoma izotopa 12C. Kolika je apsolutna masa atoma tog elementa? (resenje je 3,98x10 na -26kg) 

2) Relativna atomska masa broma je 80. Kolika je apsolutna masa njegovog dvoatomnog molekula, izrazena u miligramima? (resenje je 2,67x10 na -19) i molim vas da pisete postupak u vidu brojeva 10 na minu nesto itd,jer mi je to jako bitno.

milicaradenkovic's picture

1) m(E)=24*u

m(E)=24*1.6605*10(-27)=3.985*10(-26) kg

2) Ar(Br)=80 a relativna atomska masa od dvoatomnog molekula je 160 jer je to Br2.

m(Br2)=160*u=160*1.6605*10(-27)=2.67*10(-19) mg

Teodora Malbašić's picture

1.Izračunaj koliko toplote(kJ) oslobađa pri reakciji 1g H2O2

2.Pri sagorevanju 6,54g cinka u kiseoniku oslobađa se 34,82 kJ toplote.Izračunaj standardnu entalpiju  ove reakcije.

3.Izračunati standardnu entalpiju sledeće reakcije i naa osnovu toga zaključiti o kakvom se tipu  termohemijske reakcije radi.(koristiti podatke iz tablice -entalpije stvaranja).

4NH3 +5O2-----4NO+6H2O

farechemistry's picture

Koliko je kubnih centimetara 96 % H2SO4, gustine 1,84 g /cm3 potrebno za pripremanje 0,1 dm3 rastvora količinske koncentracije 0,5 mol / dm3. Molarna masa sumporne kiseline je 98 g /mol.

farechemistry's picture

Izračunati koliko grama Na2S2O3 x 5H2O je potrebno za pripremanje 100cm3 rastvora količinske koncentracije 0,5 mol/dm3.
Molarna masa Na2S2O3 x 5H2O = 248 g /mol.

nevena17's picture

c=n/V n=0,5mol/dm³×0,1dm³
n=0,05mol n=m/M m=0,05mol×248g/mol
m=12,4g

Danijel's picture

1.sta su po hemijskom sastavu zivi krec,krecnjak,gaseni krec i gips?

2.koliko elektrona imaju zemnoalkani metali u poslednjem elektronskom nivou i i ko je oksidacioni broj?

3.sta su po hemijskom sastavu kuhinjska so, ziva soda i ioda bikarbona?

Mira777's picture

Molim za pomoc.Kako resiti zadatak Esencija je 80% rastvor sircetne kiseline.Koliko g vode i koliko g esencije treba da uzmete za pripremanje 250g 4% rastvora(sirce je razblazen rastvor)? HVALA 

Strajko's picture

Može odgovor?