RESAVANJE ZADATAKA POMOC

Sofija Sivac's picture

Potrebna mi je pomoc oko resavanja zadataka iz stehiometrije. Nisam najbolji poznavalac hemije,teorija mi ide bolje kao i hemijski procesi medjutim imam problem sa zadacima. Molila bih da mi neko u koracima napise kako se resavaju sledeca dva zadatka da bih znala kasnije sama da resavam neke teze. Hvala :)

1) Masa atoma nekog elementa je 24 puta veca od 1/12 mase atoma ugljenikovog atoma izotopa 12C. Kolika je apsolutna masa atoma tog elementa? (resenje je 3,98x10 na -26kg) 

2) Relativna atomska masa broma je 80. Kolika je apsolutna masa njegovog dvoatomnog molekula, izrazena u miligramima? (resenje je 2,67x10 na -19) i molim vas da pisete postupak u vidu brojeva 10 na minu nesto itd,jer mi je to jako bitno.

milicaradenkovic's picture

1) m(E)=24*u

m(E)=24*1.6605*10(-27)=3.985*10(-26) kg

2) Ar(Br)=80 a relativna atomska masa od dvoatomnog molekula je 160 jer je to Br2.

m(Br2)=160*u=160*1.6605*10(-27)=2.67*10(-19) mg

Teodora Malbašić's picture

1.Izračunaj koliko toplote(kJ) oslobađa pri reakciji 1g H2O2

2.Pri sagorevanju 6,54g cinka u kiseoniku oslobađa se 34,82 kJ toplote.Izračunaj standardnu entalpiju  ove reakcije.

3.Izračunati standardnu entalpiju sledeće reakcije i naa osnovu toga zaključiti o kakvom se tipu  termohemijske reakcije radi.(koristiti podatke iz tablice -entalpije stvaranja).

4NH3 +5O2-----4NO+6H2O

farechemistry's picture

Koliko je kubnih centimetara 96 % H2SO4, gustine 1,84 g /cm3 potrebno za pripremanje 0,1 dm3 rastvora količinske koncentracije 0,5 mol / dm3. Molarna masa sumporne kiseline je 98 g /mol.

farechemistry's picture

Izračunati koliko grama Na2S2O3 x 5H2O je potrebno za pripremanje 100cm3 rastvora količinske koncentracije 0,5 mol/dm3.
Molarna masa Na2S2O3 x 5H2O = 248 g /mol.

nevena17's picture

c=n/V n=0,5mol/dm³×0,1dm³
n=0,05mol n=m/M m=0,05mol×248g/mol
m=12,4g

Danijel's picture

1.sta su po hemijskom sastavu zivi krec,krecnjak,gaseni krec i gips?

2.koliko elektrona imaju zemnoalkani metali u poslednjem elektronskom nivou i i ko je oksidacioni broj?

3.sta su po hemijskom sastavu kuhinjska so, ziva soda i ioda bikarbona?

Mira777's picture

Molim za pomoc.Kako resiti zadatak Esencija je 80% rastvor sircetne kiseline.Koliko g vode i koliko g esencije treba da uzmete za pripremanje 250g 4% rastvora(sirce je razblazen rastvor)? HVALA 

Strajko's picture

Može odgovor? 

aleksandra133's picture

treba mi pomoc,jel moze neko da mi uradi ovaj zadatak izračunati procenat ugljenika u glukozi hvala unapred ❤️
 

aleksandra133's picture

treba mi pomoc,jel moze neko da mi uradi ovaj zadatak izračunati procenat ugljenika u glukozi hvala unapred ❤️
 

Milka9's picture

Глукоза у себи садржи 6 C атома, 12 H и 6 О па је Mr(C6H12O6)=180g/mol. Из формуле

W(e, j) = i * Ar(e) / Mr(j) добијамо следеће

W= 6*12/180g/mol

W=0,4

0,4 * 100%= 40%

i- број у индексу (у овом случају 6 јер имамо 6 атома угљеника)

е- елемент

ј- једињење

ivona2901's picture

koliko iznosi molarna masa supstance ukoliko 5 mol te supstance ima masu 182.5g?odrediti formulu date supstance ako je poznato da je moleku lte supstance dvoatomni  i sadrzi jedan atom vodonika.

Kezox's picture

M=m/N tj. X=182.5 / 5 = 36.5g/mol supstanca je HCL (hlorovodonik) posto je r.m.m hlora 35.5 i vodonik je 1 tako da to cini 36.5

Miki Jankovic's picture

Ne znam da uradim zadatak iz hemije moze li neko da mi pomognee!!!!

Zadatak ide ovako

Izracunajte maseni udio ugljenika u celiku ako pri sagorijevanju 5 g celika u struji kiseonika je dobijeno 0.1 g CO2

Hitnooo

Miki Jankovic's picture

Hitno ako neko zna

neko jedinjenje sadrzi. 28,57%Mg 14,29%C i 76,19%O .

Relativna molekulska masa jedinjenja je 84 odredi molekulsku formulu jedinjenja

 

osnovac's picture

totalni sam idiot za hemiju.ako moz pomoc za dva zadatka:

1. Spajanjem 12,678g cinka i kiseonika, nastalo je 15,878g cink-oksida (ZnO). Odredi masu utrosenog kiseonika. (zako o odrzanju mase)

2. Razlaganjem 20g kalcijum-karbonata (CaCO3) dobijeno je11,2g kalcijum-oksida(CaO). Koliko je dobijeno grama ugljenik(IV)-oksida (CO2) pri ovoj reakciji? (zakon o odrzanju mase). 

HELP!

jovanovich.1447's picture

moze pomoć za tri zadatka 

1. Odredi odnos masa elemenata u sledećim jedinjenjima:   a)Fe2O3,   b)MgSO4         

Ar(Fe)=56,     Ar(O)=16,    Ar(Mg)=24,    Ar(S)=32

2. Koliko mola metana ima u masi od 2g te supstance?

3. Izjednači levu i desnu stranu jednačine: C3H8+O2  _____   CO2+H2O

Hvala unapred!!!

Dino98's picture

1.

Fe2O3 

2Ar(Fe) : 3Ar(O)

       112 : 48  /:16

          7 : 3

MgSO4

Ar(Mg) : Ar(S) : 4Ar(O)

       24 :   32    :   64  /:8

       3    :   4     :    8

 

2.

m(CH4) = 2 g

M(CH4) = Ar(C) + 4Ar(H) = 16 g/mol

M = m/n ==> n(CH4) = m(CH4) / M(CH4) = 2 g / 16 g/mol = 0,125 mol

3.

C3H8 + 5 O2 ---> 3 CO2 + 4 H2O 

Poz

Majaaaaaaaaa0's picture

2) Koji oksidacioni broj imaju elemenati III grupe u svojim jedinjenjima ? 
3) Napiši formule i odredi oksidacione brojeve elemenata u sledećim jedinjenjima:
a) Bor-oksid…………………………………
b) Borna kiselina………………………….….
c) Kalijum-aluminijum-hlorid…………..……
d) Aluminijum-hidrid……………...…………
4) Ilustruj amfoternost aluminijuma, aluminijum oksida i aluminijum hidroksida (završi jednačine reakcija):
a) Al + HCl →
b) Al + NaOH →
c) Al2O3 + HCl →
d) Al2O3 + NaOH →
e) Al(OH)3 + HCl →
f) Al(OH)3 + NaOH →
5) Napiši jednačine dobijanja aluminijum-hidroksida ako se u vodeni rastvor aluminijum-sulfata, Al2(SO4)3
doda:
a) Amonijum-hidroksid: ………………………………………………………………………………..
b) Natrijum-hidroksid: ………………………………………………………………………………….

Majaaaaaaaaa0's picture

) Koja je zajednička elektronska konfiguracija elemenata III grupe PSE ?

Majaaaaaaaaa0's picture

 Koja je zajednička elektronska konfiguracija elemenata IV grupe PSE ? 
7) Koje su najvažnije alotropske modifikacije ugljenika ?
8) U koju grupu oksida po kiselo-baznim osobinama ubrajamo CO2 i SiO2 ?
9) Napiši formule i odredi oksidacione brojeve elemenata u sledećim jedinjenjima:
a) Kalcijum-karbid…………………………………
b) Ugljenik(II)-oksid………………………..….….
c) Kalijum-hidrogenkarbonat…………..…..………
d) Karbonatna kiselina……………...………………
10) Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora - koja od ponuđenih supstanci nije toksična :
a) CO
b) KCN
c) Pb
d) H2CO3
e) HCN
11) Zaokruži formule amfoternog i neutralnog oksida :
CO , CO2 , SiO2, SnO, PbO, PbO2, SnO2,
12) Koliko će se grama barijum-karbonata istaložiti, ako se kroz rastvor barijum-hidroksida propusti 500 cm3
ugljenik(IV)-oksida 

Dino98's picture

Molim vas postavite jedan po jedan zadatak, za svaki zadatak otvorite novu temu sa naslovom.

lubenica123's picture

Dobar dan! Treba mi pomoć oko zadatka? Zadatak glasi:Izračunajte maseni udeo rastvora koji:a) nastaje rastvaranjem 15 g CuSO4*5H2O u 120 g vode

b) sadrži 15 g CuSO4*5H2O u 120 g rastvora

Znam kako treba da izračunam,ali me buni ovo 5H2O,ne znam šta s tim,na koji način mogu ovo da izračunam. Bila bih vam jako zahvalna na pomoći! 

ancica06's picture

Koliko se g soli (N2SO4) dobija reakcijom 200g 2% vodenog rastvora NaOH sa dovoljnom kolicinom supmorne kiseline(H2SO4) 

irena04's picture

Hitnoo je,hvala unapred❤

1.Koliko će  se grama balijum karbonata istaložiti,ako se kroz raszvor barijum-hidroksida propusti 500 cm3 ugljenik (IV)-oksida(n.u.) ?

 

2.Koje su najvaznije altropske modifikacije ugljenika?

3. Napisi jednacine dobijanja aluminijum-hidroksida ako se u vodeni rastvor aluminijum-sulfata Al2(SO4)3 doda:

a) Amonijum-hidrksid.............................

b)Natrijum-hidrksid.................................

4.Zavrsi jednacine reakcija:

a)Al+HCl-

b)Al+NaOH-

c)Al2O3+HCl-

d)Al2O3+NaOH-

e)Al(OH)3+HCl-

f)Al(OH)3+NaOH-

merjemOMG's picture

koliko cm3 hlorovodonicne kiseline koncentracije 0 6 mol/dm3 je potrebno za reakciju sa 4g natrijum hidroksida ?

 

miljanamiticstevic@gmail.com's picture

molim za pomoc.Koliko grama natrijum sulfata je potrebno odmeriti za pripremanje 100cm2 rastvora cija je kolicinska (molarna)koncentracija 0,01 mol/dm3

Sanja Gačič's picture

Izračunajte sadržaj slobodne palmitinske kiseline (C16H32O2) u 1g masti, ako se 7g te masti neutrališe sa 5ml rastvora KOH, c=0,02 mol/l.

CrnaDama's picture

  1. Masena koncentracija rastvora NaCl je 36g/L ( molekulska masa je 56,85g/mol). Gustina rastvora je 1,o12 g/ml. Izračunaj:

a) koncentraciju u mol/l ( molaritet)

b) molalitet rastvora

        2.  Koliko treba odvagati NaCl za pripremu 2L rastvora soli čija koncentracija je 25 %, a gustina 1,19 g/ml.

         3. Na koliki volumen treba razrijediti 200 ml rastvora glukoze masene koncentracije 150 g/l za pripremu rastvora glukoze koncentracije 0,276 mol/l ( mol masa glukoze (C6H12O6) =180 g/mol).

         4. Izračunati pH rastvora ako su koncentracije supstanci:

                a) HCl = 1x10-3 mol/l

                b) NaOH = 1x10-4 mol/L

                c) CH3COOH = 1x10-1 mol/L, a Ka = 1,8x10-5

d) NH4OH= 1x10-1 mol/L, a Kb = 1,8x10-5

5. Normalna vrijednost glukoze u krvi iznosi 5 mmol/L. Izračunati masu izgubljenog šećera ako je pacijent izgibio krvarenjem 300 ml krvi. ( molekulska masa glukoze je 180 g/mol)

         6. Izračunaj pH:

                a) vodenog rastvora atrijum acetata koncentracije 0,01 M ako je Ka = 1,8x10-5

                b) vodenog rastvora NaHCO3 koncentracije 0,1 M ako je Ka1= 3x10-6.

7. Izračunati pH pufera koji se dobije miješanjem: 50 ml 0,1 M rastvora sirćetne kiseline sa 25 ml 0,1   M NaOH. Ka = 1,8x10-5

8. Izračunati pH rastvora dobijenog miješanjem 15 ml rastvora0,05 M mravlje kiseline sa 25 ml rastvora 0,02 M NaOH. pKa=3,75.

9. Izračunati molarni odnos H2CO3 i NaHCO3 u puferu čiji je pH=7,4, a pKa1= 6,1 ( c( NaHCO3): c(H2CO3)= ?

10. Izračunaj količinu Fe(II) iona koji se mogu oksidirati sa 10 ml 0,002 M KMnO4. ( atomska masa željeza je 55,85 g/mol)