hemija

Xinyi's picture

1. Predstavi moguce nacine dobijanja 2-hlor propana i napisi nazive jedinjenja.

Xinyi's picture

hlorfenilmetan+voda----->

 

Xinyi's picture

 

sulfonovanje 2-metil benzena