Amonijačni pufer

Selena's picture

Ako se u amonijačni pufer (smeša vodenog rastvora amonijaka i amonijum-hlorida) doda neka kiselina sa H+ jonima će reagovati:

1) NH4+   2) NH3   3) H2O   4) Cl-   5)H3O+

Rešenje je pod 2) NH3.

Amonijačni pufer (bar kako sam naučena) je: NH4OH + NH4Cl, ako svaki razložim na jone, to bi izgledalo: NH4+ + OH- i NH4+ + Cl-.

Da li neko može da mi objasni zašto H+ reaguje sa NH3? Moje razmišljanje je da će Cl- reagovati sa H+. Nije mi jasno kako H+ reaguje sa NH3 kada on, kao takav nije prisutan u amonijačnom puferu.

Bila bih veoma zahvalna na objašnjenju.