pomoc oko zadataka

Sara 474's picture

1. Koliko je litara čistoga kisika, pri STP, potrebno za sagorjevanje 2 kg butana?

2. Analizom 1,5 g org. spoja dobiveno je 4,4 g CO i 2,7 g H2O. Sastaviti molekulsku formulu spoja        ako je M=30.

3. Izračunati energetski bilans hemijske reakcije: CH4+ 2Br --> CH2Br+ 2HBr

     Veza: C-H     Energija veze je 414kJ/mol

               Br-Br                              192kJ/mol

               C-Br                                242kJ/mol

               H-Br                                366kJ/mol

4. Koliko grama Broma može da reaguje sa 5,6 l metana? U reakciji nastaje samo monobrom-metan.