Elektroliza

ena's picture

Zakiseljena vodena otopina elektrolizirana je uz grafitne elektrode. Struja jačine 1.17 A konstantno je proticala 25 min i 15s. Na katodi je sakupljeno 232 mL plina iznad vode pri 26C i pritisku od 762mmHg. Napišite procese koji se odvijaju na elektrodama. Izračunajte količinu elektriciteta koja je prošla kroz ćeliju i broj molova izdvojenih prdukata. Parcijalni pritisak vode na 26C iznosi 3363 Pa.