Koncentracija, milan76

aksabg's picture

Gustoća rastvora natrijum karbonata masenog udela 0,02, ρ=1,019 g/cm3 . Kolika je količinska koncentracija tog rastvora i kolika je koncentracija Na+ jona, ako je α=90%?

Hvala!

aksabg's picture

Uzmi da je zapremina 1 dm3 i zo uvrsti u formulu za gustinu. Dobices masu rastvora. To uvrsti u formulu za maseni udeo.Dobices masu supstance u 1 dm3. Tu masu podeli sa molarnom masom Na2CO3 i dobijas koncentraciju. Iz proporcije C (koje dobijes):100=x:90 dobijas C jona.
Pozdrav.