reakcije i mehanizam-organska hemija

jovana96's picture

Napisite reakciju i mehanizam reakcije izmedju 2,2-dietilciklopropana u prisustvu  Na metoksida.Ukoliko je derivat 2,2-dietilciklopropana rastvoren u kiseloj sredini:
a) objasniti regioselektivnost u reakcijama
b)ako postoje razlike  u regiohemiji objasnite ih