Проверите знање из алкохола и фенола

Прилажем Вам задатке из алкохола и фенола који су поређани по тежини. Вреди их провежбати ако се спремате за контролни.

1. Која од наведених једињења дају одговарајући алкохол (објаснити одговор и навести име алкохола): (10 поена)
  1) 1-хлорбутан и натријум-формијат
  2) 2-хлорбутан и натријум
  3) 1-хлорбутан и натријум-етоксид
  4) 1-хлорбутан и етил-етаноат
  5) 2-хлорбутан и натријум-хидроксид

2. Редукцијом алдехида могу се добити само алкохоли наведени у низу (објаснити одговор): (10 поена

  1) CH3CH(OH)CH2CH3, CH3CH2OH, CH3OH
  2) CH3CH2OH, CH3CH(OH)CH3, (CH3)3C-OH
  3) (CH3)3C-OH, CH3CH(OH)CH3, CH3CH2CH2OH
  4) CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3OH
  5) CH3CH2CH(OH)CH3, (CH3)3C-OH, CH3CH2OH

3. Колика запремина воде треба да се дода да би се од 28 литара 50% алкохола добио 46% алкохол? (10 поена)

4. Колика запремина воде треба да се одузме да би се од 28 литара 46% алкохола добио 50% алкохол?(10 поена)

5.Шта се добија у реакцији дехидратације довољне количине 2-пропанола? Да ли се исти производ може добити из неког другог алкохола? Ако може написати реакцију.(15 поена)

6. Израчунати колико се топлоте ослободи при реакцији сагоревања 34 грама течног етанола. Узмите да се добија течна вода. (ΔfH°(C2H5OH) = - 277,6 kJ/mol , ΔfH°(CO2) = -393,5 kJ/mol, ΔfH°(H2О(l)) = -285,8 kJ/mol).Написати реакцију са ознакама агрегатног стања.(15 поена)

7. Колико грама ТНФ-а се добија у реакцији 50 грама фенола и 60 грама азотне киселине ако је принос реакције 85%?(20 поена)

8. Колико грама естра се добија у реакцији 108 грама крезола и 46 грама мравље киселине ако је принос реакције 75%?(20 поена)

9. Апсолутни алкохол се добија када се 96% раствору етанола дода негашени креч. Колико грама негашеног креча је потребно за добијање 50 грама апсолутног алкохола?(20 поена)

10. Колико се грама производа који није вода, добија елиминацијом 1,8 грама воде из 0,2 mol-а етил-алкохола?(Написати име производа) (20 поена)

11. Једнаке количине монохидроксилног алкохола и карбоксилне киселине укупне масе 24 грама изреаговале су са 9,2 грама натријума. Написати емпиријске формуле киселине и алкохола. (25 поена)

*Број поена је директно сразмеран са тежином задатка.

 

Kategorije: 
Potrebni nivo znanja za razumevanje teksta: