Organska jedinjenja

Minika883's picture

Neka tečnost A reaguje sa vodenim rastvorom natrijum-hidroksida dajući alkohol B i nimalo ni alkena ni soli karboksilne kiseline. U reakciji sa vodenim rastvorom srebro-nitrata iz 1,00 g jedinjenja A dobija se 1,65 g taloga, koji se ne rastvara u amonijaku. Napisati formule jedinjenja A i B.