prinos reakcije

Minika883's picture

Iz reaktora, kapaciteta nekoliko tona, u kome je zagrevana stehiometrijska smeša kalcijum-oksida i koksa, 90 minuta na 2000°C, uzet je reprezentativni uzorak (sa dna, vrha i na pola visine reaktora). Nakon opreznog rastvaranja (intenzivno se izdvaja gas) ovog uzorka u 750 cm3 0,40 mol/dm3 HCl, rastvor je profiltriran (masa nerastvornog dela je iznosila 0,879 g)i dopunjen vodom do 1000 cm3. Za titraciju alikvota od 20 cm3 ovog rastvora utrošeno je 9,86 cm3 0,10 mol/dm3 rastvora NaOH. Izračunati prinos reakcije koja se odigrala u reaktoru.
Rešenje: 80,5%.