Organska jedinjenja

Minika883's picture

U reakciji 0,329 g organskog jedinjenja A sa etanolom u višku nastaju jedinjenja B i C. Za neutralizaciju nastale smese potrebno je 20,00 cm3 rastvora natrijum-hidroksida koncentracije 0,120 mol/dm3 na hladno bez obzira na to da li je indikator metiloranž ili fenolftalein. U drugom eksperimentu tretirano je 0,329 g jedinjenja A sa etanolom u višku, pa je nastala smesa jedinjenja B i C tretirana sa 50,00 cm3 ratsvora natrijum-hidroksida koncentracije 0,120 mol/dm3 i zagrevana na temperaturi ključanja 4 sata. Za neutralizaciju viška natrijum-hidroksida bilo je potrebno 12,00 cm3 rastvora hlorovodonične kiseline koncentracije 0,100 mol/dm3. Napisati formule jedinjenja A, B i C.

Rešenje: A- CH3CH2COBr
              B-CH3CH2COOCH2CH3
              C-HBr