helpppp-FIZIKALNA

didi's picture

Rastvor od 10,94 g anilina u 100 g etera ima napon pare 0,044MPa pri 288,46K. q kond=-376 J/g, Tcistog etera=308K

Izracunati molarnu masu anilina. (Izracunati p cistog etera)