Analitika

bojana888's picture

6,7900g NaAc*3H2O je rastvoreno u destilovanoj vodi i dopunjeno u odmjernom sudu do 250ml.Izracunati:
a)pH dobijenog rastvora
b)koliko ml HCl C=0,5mol/L treba dodati na 50ml polaznog rastvora da nastane ekvimolarni pufer i izracunati pH 
c)pH kada se na 25ml NaAc doda 50ml HCl C=0,1mol/L 

d) pH kada se na 25ml NaAc doda 100ml HCl c=0,1mol/L 
M( NaAc*3H2O)=135,8 
KHAc=1,8*10^-5