NMR-спектрометрија

Dimitrije94's picture

NMR-спектрометрија је метода која има огромну примену за квалитативну и квантитативну анализу органских једињења. Интензитет одређеног NMR-сигнала зависи од броја водоникових атома од којих он потиче. У спектру неке смесе циклохексана и ацетона је однос интезитета сигнала циклохексана и ацетона 1:4. Израчунати састав ове смесе у масеним процентима.

Решење:

x+y=100

12*x/84:6*y/58=1:4

x=15,34% циклохексана                         y=84,66% ацетона

Не знам шта представљају бројеви 12 и 6 у пропорцији.

milicaradenkovic's picture

Brojevi 12 i 6 predstavljaju vodonikove atome kod cikloheksana je 12 a kod acetona je 6.

Dimitrije94's picture

Хвала.