organska hemija

tresnja123's picture

koliko molova odgovarajuceg karbonilnog jedinjenja nastaje oksidacijom 2-butanola u kiseloj sredini,ako je pri tome utroseno 2mola KMnO4? napisati potpunu hemijsku jednacinu reakcije.

milicaradenkovic's picture

5CH3CH(OH)CH2CH3+3H2SO4+2KMnO4------------------------>5CH3COCH2CH3+2MnSO4+K2SO4+8H2O

n(KMnO4):n(CH3COCH2CH3)=2:5

n(CH3COCH2CH3)=5*n(KMnO4)/2

n(CH3COCH2CH3)=5*2/2=5 mol