pH rastvora

amna0504's picture

Ako se na 200 cm3 vodenog rastvora neke monoprotonske kiseline ciji je pOH=13 doda 1800 cm3 vode, izracunati pH vrijednost novonastalog rastvora. Pretpostaviti potpunu jonizaciju kiseline

milicaradenkovic's picture

HX----------------->H+ +X-

Vu=V1+V2=200+1800=2000 cm3

pOH=13 pa je pH=14-13=1

{H+}=(10 na -pH)=10(na - 1)=0.1 mol/l

n(H+)={H+}*Vu=0.1*2=0.2 mol pa je {H+}=0.2 mol/l

pH= -log{H+}= -log{0.2}=0.69