Bor

Hemicarka5's picture

Pri zagrijavanju do 700 stepeni C amorfni bor se pali i sagorijeva u bor(III)-oksid,B2O3.Izracunajte koliko je kubnih decimetara vazduha(pri n.u.) potrebno za sagorijevanje 1 mola bora.Uzmite da je zapreminski udio kiseonika u vazduhu 21%.

milicaradenkovic's picture

4B+3O2------------------>2B2O3

n(B):n(O2)=4:3

n(O2)=n(B)*3/4

 n(O2)=1*3/4=0.75 mol

1 mol---------------------22.4 dm3

0.75 mol------------------x dm3

x=0.75*22.4/1=16.8 dm3 O2

V(vazduha)=V(O2)/w(O2)

V(O2)=16.8/0.21=80 dm3