Polarizacija i deformacija jona

Saskah's picture

Jako polarni katjon kada privlači anjon izaziva deformaciju oblaka samog anjona i dovodi do dodatne polarizacije samog anjona. Usled polarizacije anjona i deformacije u njegovoj strukturi veza više nije čisto jonska,već poprima kovalentni karakter. 

Zašto jonska veza poprima kovalentni karakter?