Hidrogen

Ask123's picture

Odredi formulu hidrogena u kome je maseni odnos H:O=1:14,a 1.5*10(23) tog jedinjenja ima masu 8.5 g

milicaradenkovic's picture

Greska ti je u odnosu atoma hidrogena i oksigena. Nije H:O=1:14 nego je H:O=1:16 a molarna masa je

O=16*H ili y=16*x

1 mol-------------------6*10(23)

x mol--------------------1.5*10(23)

x=1.5*10(23)*1/6*10(23)=0.25 mol jedinjenja

n(HxOy)=ms/Mr(HxOy)

Mr(HxOy)=ms/n(HxOy)=8.5/0.25=34 g/mol pa je odnos atoma

Mr(HxOy)=x+y

34=x+16*x

34=17*x

x=34/17=2 pa je 2/1=2 atoma H a atomi kiseonika su

y=16*2=32  pa je 32/16=2 atoma O i formula je H2O2.