Metali,oksidi metala,hidroksidi

hemijalover's picture

Možete li mi pomoćiii????

Izračunati procentnu koncentraciju rastvora barijum-hidroksida dobijenog u reakciji između 3,06g barijum-oksida i 75,36g vode.

Rešenje: 4,56% Ba(OH)2

 

Marija 96's picture

m(Ba)=3,06g

n(BaO)=3,06g/153g/mol=0,02mol

BaO+H2O.--->Ba(OH)2 

n(Ba(OH)2)=n(BaO)=0,02mol

m(Ba(OH)2)=0,02mol*171g/mol=3,42

n(H2O)=n(BaO)=0,2

m(vode koja je ucestvovala u stvaranju barijum hidroksida)=0,02mol*18g/mol=0,36g

masa preostale vode je 75,36-0,36=75g

w=3,42/75=0,0456=4,56%

 

BeBeBe's picture

A zašto delite sa masom rastvarača (masa preostale vode), a ne sa masom rastvora?

Traži se procentna koncentracija rastvora.