Brzina reakcije 2

Gliga's picture

Brzina reakcije A+B->AB iznosi 8*10^-4 mol/dm3 *s. Izracunajte za koje ce se vreme koncentracija komponente A smanjitibod 0,04 do 0,032 mol/dm^3.