soli

NikolaM's picture

zasicen rastvor neke soli na 80 stepeni ima masu 310g.Masa vode u rastvoru je za 90g veca od mase soli.Koliko ce se grama soli izdvojiti iz rastvora ako se on ohladi na o stepeni(u 100g H2O na 0stepeni rastvara 14,3grama soli)

NikolaM's picture

resenje treba da bude 81,4 g