.

Isidoraa's picture

Glukoza sadrzi 40% ugljenika. Odredi molarnu masu glukoze ako 1 molekul sadrzi 6 atoma ugljenika.
Treba da se zaokruzi tacan odgovor: a) 180 b) 180 g/mol c) 72 d) 72 g/mol e) 150
Rjesenje: b)

milicaradenkovic's picture

w=6*Ar(C)/Mr

Mr=6Ar(C)/w

Mr=6*12/0.4=180 g/mol i resenje je pod b.

Isidoraa's picture

A odakle ta formula, kad je za maseni udio formula w= m(s) / m(r)

asterix's picture

Treba poznavati formulu za maseni udeo elementa u jedinjenju:

uzmimo neko jedinjenje koje se sastoji od atoma X i Y,  broj atoma X, označit ćemo s n.

Tako npr.maseni udeo elementa X, u jedinjenju XnY računamo po izrazu:

W(X, XnY)=n*Ar(X)/Mr