Zadaci!

Suncica's picture

1. Jedan talog sastavljen od AgCl i AgBr važe 0,500 0 g. Zagrijavanjem taloga u struji hlora AgBr je kvantitativno preveden u AgCl, a masa taloga poslije hloriranja iznosila je 0,440 8 g. Izračunajte masene udjele AgCl i AgBr u uzorku. 

Rjesenje: W(AgCl)=50,0 % i W(AgBr)=50,0%

2. Ako smjesa AgCl i AgBr sadrži 60,00 % Ag, koliki je maseni udio Cl?

Rjesenje: 3,55%

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema

w(Ag)=Ar(Ag)/Mr(AgCl)

w(Ag)=108/143.5=0.753 Ag

w(Ag)=Ar(Ag)/Mr(AgBr)

w(Ag)=108/188=0.574 Ag

(0.753*x+0.574*y)/(x+y)=0.6

0.753*x+0.574*y=0.6*x+0.6*y

0.153*x=0.026*y

w(Cl-)=Ar(Cl-)/Mr(AgCl)

w(Cl-)=35.5/143.5=0.247 Cl-

0.247*x je Cl- jona

w(Cl-)=m(Cl-)/m(smese)

m(smese)=x+y

m(Cl-)=0.247*x

y=0.153/0.026*x=5.88*x

w(Cl-)=0.247*x/(5.88*x+x)=0.247*x/6.88*x

w(Cl-)=0.0359=3.59 %

milicaradenkovic's picture

Zaboravi da napisem svuda u zadatku gde je Ag treba Ag+.

Suncica's picture

hvala