elemneti

NikolaM's picture

Napisati formule i odrediti oksidacione brojeve:kalcijum karbida,kalijum hidrogenkarbonat,bazni olovo karbonat,kalijum(II)-hidroksohlorid

kowalsky's picture

Druže, a da pročitaš ti malo pravila foruma.

NikolaM's picture

To je kod mene u knjizi jedno pitanje,ako na to mislis?

kowalsky's picture

Mislim na to da nije u redu postavljati više od dve teme dnevno. A vidim da ti je par tema već obrisano danas, zbog toga.

Ne zameri, samo bi bilo dobro da se pridržavamo tog reda.

asterix's picture

Pročitaj pravila za određivanje o.brojeva, to nije teško!

Uvijek na temelju poznatih o.brojeva određujemo nepoznate (recimo SUMPOR ima razne o.brojeve)

Ajmo odrediti o.brojeve u sumpornoj kiselini:

H2SO4

vodik u svim jedinjenjima ima o.broj 1, a kisik -2 (osim u peroksidima, ali ostavimo to sad...)

dakle suma o.brojeva u neutralnim jedinjenjima (bez naboja) mora biti uvijek 0 pa pišemo: 2•1+ X +4•(-2)=0 

iz ovog izraza izračunamo X i to je o.broj sumpora a to je 6.

Pročitak pravila I NAUČI!!! :))

Da ti malo pomognem oko formula:

-kalcijev karbid: dakle kod sastavljanja formula, moraš znati znak i nabojni broj za kation/anion

kalcijev ion (kation) je Ca2+, a karbidni ion (anion)C22-  

Možeš gledati na način da ti suma nabojnih brojeva u formulskoj jedinci bude 0.

Pošto tu 2+ i 2- daju nula, ide jedan kalcij na jedan karbid: CaC2

-kalcijev hidrogenkarbonat.

sastoji se od sljedećih iona: Ca2+  i  HCO3-

dakle tu ti ide 2 HCO3- iona kako bi neutralizirali 2 + naboja kalcija : Ca(HCO3)

ili ovako još možeš:

 pošto valencija u ionskom jedninjenju odgovara broju elektrona koje atom metala otpusti ili atom nemetala primi, sastavljaš formulu na temelju valencije (to se nadam da znaš).