elemneti

NikolaM's picture

Sta su po hemijskoj strukturi minujum i kvarcni pesak? Koje neorganse kiseline gradi ugljenik ako se zovu njihove soli?

milicaradenkovic's picture

minijum je kosid olova sa formulom 2PbO+PbO2

kvarcni pesak je SiO2.

ugljenik gradi kiselinu H2CO3 i njene soli su karbonati.