*Organska hemija - reakcija aldehida i diola*

dr23's picture

Šta će nastati u reakciji acetaldehida i glikola?

alexa996's picture

Ciklični acetal.