Empirijske i molekulske formule

Ask123's picture

Odredi empirijsku formulu jedinjenja u ciji sastav ulaze Ca,S i O u masenom odnosu 5:4:8.

Ask123's picture

Susenjem kristalohidrata  bakar(II)-sulfata masa se smanjla za 36%.Odredi sa koliko molekula kristalise CuSO4.

Ask123's picture

Trebala sam prvo sa pitam sta je empirijska,a sta molekulska formula?

milicaradenkovic's picture

2. Pretpostavis da imas 100 g kristalohidrata. Isparilo je 36% mase to znaci da je isparilo 36 g vode a ostalo je 100-36=64 g CuSO4. Zatim postavis proporciju

159.5+18*x--------------100

159.5-----------------------64

(159.5+18*x)*64=159.5*100

1152*x=15950-10208

1152*x=5742

x=5742/1152=5 pa je formula CuSO4*5H2O a 159.5+18*x je molarna masa kristalohidrata.

1. Ca:S:O=5:4:8 to znaci da je masa Ca=5 g masa S=4 g a masa O=8 g

n(O)=8/16=0.5 mol

n(S)=4/32=0.125 mol

n(Ca)=5/40=0.125 mol

n(Ca):n(S):n(O)=0.125:0.125:0.5/0.125

n(Ca):n(S):n(O)=1:1:4 pa je formula CaSO4

milicaradenkovic's picture

Molekulska formula je formula koja prikazuje od koliko atoma je sacinjen molekul npr. CaSO4 a empirijska formula je formula koja prikazuje najmanji broj atoma koji cine molekul npr. molekulska formula benzena je C6H6 a empirijska formula je CH.

Ask123's picture

159.5+18*x-ti je molarna masa,je li ?

Ask123's picture

Ne shvatam kako postavljas proporciju

Ask123's picture

Izvini sad sam vidjela da si  napisala da je 159.5+18*x-ti je molarna masa kristalohidrata.Moja greska!