Maseni udio

Marijax's picture

Koja masa ugljenika je potrebna za dobijanje gvožđa u reakciji:

2 Fe2O3 + 3 C --------> 4 Fe + 3 CO2

ako je na raspolaganju 20 tona rude koja sadrži 80% Fe2O3?

milicaradenkovic's picture

m(rude)=20 t

2Fe2O3+3C---------------->4Fe+3CO2

m(Fe2O3)=0.8*m(rude)=0.8*20=16 t

n(Fe2O3)=m(Fe2O3)/Mr=16*10(6)/160=1*10(5) mol

n(C)=3*n(Fe2O3)/2=3*1*10(5)/2=1.5*10(5) mol

m(C)=n(C)*Mr=1.5*10(5)*12=1.8 t