Pomoć oko alkoholize anhidrida

Teica's picture

Koja jedinjenja bi se dobila u slucaju alkoholize anhidrida sirćetne (etanske) i propanske (propionske) kiseline alkoholiza sa etanolom?

khaleesi999's picture

 U slucaju gdje reaguju CH3CH2COOH (propionska kiselina) +CH3CH2OH dobija se (od reakcije kiseline i alkohola) kao kod esterifikacije estar i voda. Dakle OH grupa od kiseline se odvaja, sa protonom alkohola odnosno atomom vodonika gradi vodu, a vamo se izdvaja estar etil propionat CH3CH2COOCH2CH3
U dr slucaju reaguje anhidrid sircetne kiseline CH3COOCOCH3  + CH3CH2OH i izdvajaju se estar i karboksilna kiselina. Dobijaju se sircetna kiselina CH3COOH i etil acetat (estar) CH3CH2OOCCH3