Sagorevanje uglja

aristotel27's picture

Potpunim sagorevanjem 50g jedne vrste uglja dobija se 170g ugljenik(IV)-oksida.Izracunaj maseni procenat ugljenika u tom uglju.

milicaradenkovic's picture

ugalj+O2--------------->CO2

n(CO2)=m/Mr=170/44=3.86 mol

n(C)=n(CO2)=3.86 mol

m(C)=n(C)*Mr=3.86*12=46.32 g

w(C)=m(C)/m(uglja)

w(C)=46.32/50=0.9264=92.64 %

stefan g's picture

sve najbolje

 

aristotel27's picture

hvala

Ema K's picture

Moze li pomoc oko ova dva zadatka, nemam resenje za njih, pa nisam sigurna da li su mi tacni:

1) Kolika je pH vrednost rastvora cijanovodonicne kiseline koncentracije 0,17 mol/dm3 ako je konstanta kiselosti 6,2×10-10?

2) Konstanta disocijacije sirćetne kiseline je 1,8×10-5 mol/dm3. Izracunati konstantu disocijacije njene konjugovane baze- acetatnih jona CH3COO-?

Predrag Milosevic's picture

Zadatak 1

Za HCN  mozemo da napisemo K = [H+] * [CN-] / [HCN]

znamo K = 6.2 * 10^(-10)

E sad za HCN znamo da je bilo na pocetku [HCN] = 0.17 mol/dm3 ali se nesto razgradilo usled disocijacije i taj deo oznacicemo sa X.

Sada pisemo K = [X] * [X] / [0.17 - X]

S obzirom na to da je X veoma malo i mnogo manje od 0.17, mogli bi da zanemarimo X i izrazu [0.17 - X]

pa sad imamo K = [X]^2

resimo to po X ...koren od 6.2*10^(g-10) = 2.4899 * 10^(-5)

pH = -log[2.489* 10^(-5)] = 4.6

Koji bi rezultat bio da nismo zanemarili X u izrazu [0.17 -X]...tu bi morali da resimo kvadratnu jednakost...i ja sam dobio pH = 4.99 u tom slucaju.

Predrag Milosevic's picture

Zadatak 2.

Ovde posmatramo ion CH3COO-  u vodi...

CH3COO-  +  H2O  ------>   CH3COOH  +  OH-

Kb = [CH3COOH]*[OH-] / [CH3COO-]

Mi imamo vrednost za Ka = 1.8 * 10^(-5)

Postoji jedna relacija izmedju Ka i Kb  ....to je Kw = Ka*Kb   gde je Kw= 10^(-14)  ...Kw je inace konstanta disocijacije za vodu.

Znaci Kb = 10^(-14)  / 1.8*10^(-5) = 5.55*10^(-10)  

Da vidimo kako smo dosli do tog izraza Kw = Ka * Kb

pogledajmo izraz za Ka i pomnozimo ga sa [OH-]/[OH-]

Ka = [CH3COO-]*[H+] / [CH3COOH]   *   [OH-]/[OH-]   ili ako malo preuredimo

Ka = [CH3COO-]/[CH3COOH]*[OH]    *   [H+]*[OH-]

Ka = 1/Kb   *  Kw   ....znaci 

Kb = Kw /Ka