hemijske veze pomoc

andjela's picture

Izracunati stepen jonskog karaktera veze (u%)u ICl ako je medjunuklearno rastojanje l(I-Cl)=2,32 * 10na -10 m,a experimentalno odredjeni dipolni momenat µexp = 0,65 D.

milicaradenkovic's picture

dipolni moment kada je 100% stepen jonskog karaktera je

dipolni moment=q*l=1.602*10(-19)*2.32*10(-10)=3.72*10(-29) C*m

1 D=3.336*10(-30) C*m pa je 0.65 D=0.65*3.336*10(-30)=2.17*10(-30) C*m

3.72*10(-29)------------------------100%

2.17*10(-30)-------------------------x%

x=2.17*10(-30)*100/3.72*10(-29)=5.83 % ICl