analiticka hem

Student1337's picture

Na analitckoj vagi odmjereni je 5,5450 g uzorka CaCl2 (110 g/mol) i rastvoreno u odmjernoj tikvici od 250 ml. Izracunati koncentraciju Cl- iona (35,5 g/mol) i ml 0.1000 M AgNO3 potrebne za kvantitativno talozenje hlorida iz 10 ml pripremljenog rastvora.

Pop.'s picture

CaCl2 + 2AgNO3 = Ca(NO3)2 + 2AgCl

Racunas prvo br molova CaCl2 po formuli n = m/M, pa konc po formuli c =n/V.

Zatim vidis po reakciji da ti je n(AgNO3) = 2*n(CaCl2) i izracunas br molova. Na kraju V AgNO3 dobijas po formuli V = n/c

Student1337's picture

hvala puno :)