Molarna koncentracija

MD's picture

U 75cm kubnih rastvora, koji sadrži 5,85 g NaCl u 1dm kubnom, dodato je 125cm kubnih vode. Kolika je molarna koncentracija ovako dobijenog rastvora?

Meni uporno ispada 0,1, a u rešenju stoji 0,0375mol/dm3

aksabg's picture

Zadatak se radi na sledeći način:

5,85g/dm3 je masena koncentracija, količinska koncentracija se dobija kada se 5,85 podeli sa molarnom masom natrijum-hlorida(58,5). C=0,1mol/dm3

A kako je C=n/V(gde je V=0,075dm3) dobijamo da je n=0,0075mol

Pošto je ukupna zapremina rastvora zapremina vode + zapremina početnog rastvora dobija se :

C1=n/V1=0,0075/0,2=0,0375 mol/dm3