1-4 Adicija

Tiranikus's picture

Napisite formule i nazive proizvoda reakcije 1,3-cikloheksadiena sa 1mol Br2. 

Resenje ovog zadatka su dva proizvoda: 3,4-dibrom-cikloheksen i 3,6-dibrom-cikloheksen

 

Mi smo u skoli ucili da se kod ovakvih, konjugovanih alkadiena, desava 1,4 adicija i nismo spominjali da se oni pri adiciji recimo broma, mogu ponasati kao "obicni alkeni" i da se tada raskine jedna dvostruka veza, a druga ostane netaknuta. Da li da smatram ovo pravilom ili greskom u resenju ? 

Hvala :D

Tiranikus's picture

Ima li neko objasnjenje ?

Hvala