Elektronska konfiguracija

Filip Glišić's picture

Odrediti tačne vrednosti  sva četiri kvantna broja za valentni elektron atoma: 

1. n=4, l=2, ml=+3, ms= +1/2
2. n=4, l=3, ml=-3, ms=+1/2
3. n=3, l=4, ml=0, ms=+1/2
4. n=5, l=2, ml=+1, ms=0
5. n=5, l=5, ml=0, ms=-1/2

Jedan od ovih pet odgovora je tačan, mala pomoć, koji je to?

kristijanradosavljevic's picture

2.

Svetlana Ceca's picture

Odreditielement ili jon sa većim afinitetom prema elektronu!
1. Br ili I
2. Mg ili Mg2+
3. F ili F-
4. O ili Ne

Za svaki primer treba odabrati jedan.

kristijanradosavljevic's picture

1. Br

2. Mg2+

3. F

4 Ne

Svetlana Ceca's picture

Koji od navedenih gasova ima najmanju relativnu gasnu gustinu?
1.NO
2. H2S
3.C2H6
4. HCN

 

Svetlana Ceca's picture

Maksimalan broj elektrona u atomu koji je određen vrednostima n=5 i l=2 je?

kristijanradosavljevic's picture

4. HCN

kristijanradosavljevic's picture

Maksimalan broj elektrona je 10

Svetlana Ceca's picture

Poređajte atome i jone prema porastu atomskog poluprečnika(od najmanjeg ka najvećem)

Cl- 
Ca2+
P3-
Ar

Odredite broj nesparenih elektrona za 

1. Sb3-
2. fosfor
3. Cl-
4:Mangan

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.