Oblasti hemije

Hemijsko posuđe

Hemija je prirodna eksperimentalna nauka koja se bavi proučavanjem hemijskih osobina supstanci, njihove građe, načina na koji se menjaju i zakona po kojima se te promene odvijaju. Hemija danas zauzima centralno mesto među prirodnim naukama. U poslednja tri veka prerasla je iz mračne, gotovo nebitne i za većinu ljudi nepoznate nauke u jednog od glavnih pokretača razvoja čovečanstva. Uporedno sa njenim razvojem javila se i potreba za razvojem odvojenih disciplina (radi lakšeg izučavanja) i "savezom" sa drugim naukama. Danas poznajemo više hemijskih disciplina (izdvojenih prema predmetu proučavanja).

Osnovna podela hemije jeste na neorgansku i organsku hemiju. Neke od grana hemije su:

  • Neorganska hemija bavi se izučavanjem neorganskih jedinjenja svih elemenata. U prošlosti su ova jedninjenja zvana "mineralnim".
  • Organska hemija se bavi proučavanjem više od 20 miliona jedinjenja ugljenika (gotovo sva ugljenikova jedninjanja osim okisda, ugljene kiseline i njenih soli koji se zajedno sa jedninjenjima ostalih elemenata izučavaju u neorganskoj hemiji) prvenstveno izolovanih iz živih organizama. Njen razvoj dugo je kočila vitalistička teorija koja je tvrdila da se organska jedinjenja mogu sintetisati samo u živim organizmima uz pomoć "životne sile". Organska hemija počela je nagli razvoj od sredine XIX veka.
  • Biohemija je naučna disciplina između organske hemije i biologije. Bavi se proučavanjem hemijskih procesa unautar živih organizama. Fizička hemija je oblast najbliže saradnje hemije i njoj najsrodnije nauke fizike.
  • Fizička hemija primenjuje zakone fizike na hemijske procese, bavi se mehanizmima njihovog odvijanja (hemijska termodinamika i kinetika). Kao oblast fizičke hemije može se izdvojiti i nuklearna hemija.
  • Opšta hemija se bavi opštim zakonima hemije, zakonima koji važe za sve njene discipline.
  • Analitička hemija izučava sastav hemijskih jedinjenja i načine njihovog dokazivanja. Deli se na kvalitativnu i kvantitivnu.

Osnovni zadatak svake nauke je sticanje novih znanja. Ako se ona mogu upotrebiti u svakodnevnom životu , njihov značaj je tim veći. Primenom teorijskih znanja iz hemije za dobrobit čovečanstva bavi se primenjena hemija. Najveću primenu hemija danas ima u raznim granama industrije (hemijska industrija, metalurgija...), tehnici, poljoprivredi, medicini...

Sve grane hemije čine neraskidivu celinu. Međusobno se prepliću i dopunjavaju. Postoje i oblasti hemije (koordinaciona hemija, bioneorganska hemija) koje ne možemo sa sigurnošću svrstati ni u jednu klasičnu hemijsku disciplinu.

Kategorije: 
Potrebni nivo znanja za razumevanje teksta: