Uređeno i haotično kretanje čestica

Svi molekuli se neprestano kreću, ali posmatrajući međjusobni odnos putanja, uočićemo dva načina kretanja molekula:

  1. haotično kretanje
  2. organizovano kretanje

Razlika je očigledna i haotično kretanje molekula opažamo kao toplotu, a organizovano kretanje kao rad.
Kao i svako drugo telo koje se kreće, molekuli poseduju određenu kinetičku energiju. U slučaju haotičnog kretanja, molekuli tu energiju predaju prilikom sudara sa zidom posude u kojoj se nalaze ili u međusobnim sudarima. Što je kinetička energija molekula veća, a ona je veća što su molekuli brži, povećava se i broj sudara-znači povećava se količina toplote u sudu. Organizovano kretanje molekula sa druge strane ima jednu značajnu razliku u odnosu na haotično. Energija kretanja je u ovom slučaju usmerena i može se iskoristiti za obavljanje nekog rada.

Potrebni nivo znanja za razumevanje teksta: