hemija struktura atoma

slobodan12345's picture

koliko nukleona i elektrona sadrzi joni 23^ 11 Na+? RESENJE= 23, 10

shasha's picture

Ne moze nikako jon natrijuma imati 23 nukleona 

kada je njegov maseni broj 

A=23 

A= p+ + n0 

jon natrijuma ima  na+ 

ima 

p+= 11 

n0 = 12 

i elektrona posto je pozitivan= p - 1 = 10