Analiticka Hemija-ph vrednost pufera

velickovicfilip's picture

Izracuntai pH vrednost rastvora koji se dobija kada se pomesa 15cm3 rastvora amonijaka c=0,15mol/dm3 i 20cm3 rastvora Hcl c=0,1mol/dm3.Podatak Kb(NH3) = 1,75x10-5mol/dm3.

Resenje:8,37

shasha's picture

e fora je da u pufer ulaze molovi soli koja je jednaka molovima HCL jer je hcl u MANjku
i onda uradis n NH3 - nHCL = visak  baze
i u krajnju formulu za pufer ubacis odnos   n(viska baze) / n (soli) :) 

MrChemist99's picture

Jaka kiselina (HCl) reaguje sa slabom bazom (NH4OH) dajući konjugovanu kiselinu slabe baze (NH4Cl) i vodu. 

NH4OH + HCl = NH4Cl + H2O

Prvo što moramo da uradimo jeste da izračunamo broj molova reaktanata da odredimo mjerodavni reaktant.

n(NH3) = 15 cm3 * 0,15 mmol/cm3 = 2.25 mmol
n(HCl) = 20 cm3 * 0.1 mmol/cm3 = 2 mmol

Iz ovoga vidimo da je mjerodavni reaktant HCl i da će 2 milimola HCl reagovati sa 2 milimola baze i nastat će po 2 milimola vode i amonijum-hlorida.

Kada sve to fino napišemo, vidimo da je u rastvoru ostalo:
n(NH3) = 2.25 mmol - 2 mmol = 0.25 mmol
n(NH4Cl) = 2 mmol

n(H2O) = 2 mmol

NH4OH i NH4Cl je bazni pufer i on suzbija disocijaciju jake kiseline ili baze i time održava pH vrijednost približno nepromjenjenom. U ovom slučaju, kiselina je reagovala sa baznom komponentnom pufera i prevela jaku kiselinu u so koja ne utiče toliko na promjenu pH vrijednosti. Povećala se koncentracija jedne komponente, a smanjila koncentracija druge komponente pufera.

Ne smijemo zaboraviti da je ukupna zapremina rastvora sada 35 cm3.

Iako možemo u jednačini koristiti broj molova, izračunat ćemo nove koncentracije.

c(NH4OH) = 0.25 mmol / 35 cm3 = 7.14 * 10-3 mmol / cm3 (mmol/ml) (mol/l) (mol/dm3)
c(NH4Cl) = 2 mmol / 35 cm3 = 5.71 * 10-2 mmol / cm3 (mmol/ml) (mol/l) (mol/dm3)

Sada možemo koristiti ili Henderson-Haselbahovu jednačinu ili ići klasičnim putem preko konstante baznosti.

1) Henderson-Haselbahova jednačina

Ovdje treba paziti da se ne zbuniš oko pH i pOH. Bazni pufer je u pitanju, računa se pOH.
pOH = pKa + log Csoli / Cbaze 
negdje piše i ovako
pOH = pKb + log Ckis / Cbaze

pOH = (-log 1.75 x 10-5 mol/l) + log (5.71 * 10-2 mol/l / 7.14 * 10-3)
pOH = 4.76 + log 7.24
pOH = 4.76 + 0.86 =  5.62
pH = 14 - pOH = 14 - 5.62 = 8.38

2) Klasičan način

(OH-) = Kb * Cb / Cs = 1,75 * 10-5 mol/l * 7.14 * 10-3 mol/l / 5.71 * 10-2 mol/l = 2.42 * 10-6 mol/l
pOH = -log(OH-) = - log (2.42 * 10-6) = 5.62
pH = 14 - pOH = 14 - 5.62 = 8.38