Anhidridi

Sara os's picture

1. Zaokruži slovo ispred formule anhidrida azotaste kiseline!

a) NO2 b)N2O3

c)N2O5 d)N2O

e)NO

2. Zaokruži slovo ispred formule oksida koji u reakciji sa vodom daje dvovaznu bazu!

a) Cao b) K2O

c)Cl2O d)N2O5

e) CO2

MrChemist99's picture

Anhidrid azotaste kiseline je azot(III)-oksid jer on sa vodom daje azotastu kiselinu.

Kalcijum je u svojim jedinjenjima isključivo u +2 oksidacionom stanju jer je otpuštanje 2 elektrona energetski povoljnije gledajući vrijednosti energija jonizacije i energije hidratacije koja nadoknađuje utrošenu energiju jonizacije. Kalcijum-oksid sa vodom daje bazu sa dvije OH grupe, jer OH grupa ima oksidaciono stanje -1.