ph vrijednost

Amela's picture

Bila bih zahvalna da mi pomognete uraditi ovaj zadatak.

Ako otopina sadrzi 500 ml 3M HNO3 i 1500ml 1M NaOH, izračunaj pH otopine. 

Koliko puta se mora promijeniti koncentracija otopine da bi se pH vrijednost promijenila za 2 jedinice?

Heisenberg99's picture

HNO3 + NaOH------> NaNO3 + H20 

n(HNO3)=0.5L * 3mol/L = 1.5mol

n(NaOH)=1.5 L * 1mol/L = 1.5mol

Miješanjem datih rastvora nastaće 1,5 mola natrijum nitrata.To je so koja nastaje iz jake baze i jake kiseline, a joni takvih soli ne učestvuju u hidrolizi, dakle, pH rastvora je 7.