Hemijske veze

Tamarap's picture

a)Kiseonik i selen se nalaze u istoj grupi PSE,kako se moze objasniti cinjenica da se vodonicne veze uspostavljaju izmedju molekula H2O,a ne izmedju molekula H2Se?

b)Objasniti koje se veze raskidaju tokom topljenja leda;rastvaranja NaCl u H2O;rastvaranja SiH4 u CoCl4?

Unapred hvala.

MrChemist99's picture

1. Kiseonik je elektronegativniji od selena. Vodonična veza je međumolekulska veza koja nastaje kao posljedica privlačenja ogoljenog protona (atoma vodonika) iz jedne molekule od strane elektronegativnijeg atoma (sa slobodnim elektronskim parom) iz druge molekule. Selen jednostavno nije dovoljno "jak" da privuče proton iz druge molekule dok kiseonik tj. njegov slobodan elektronski par privlači ogoljeni proton iz druge molekule vode, što čini život na Zemlji mogućim jer vodonične veze sprečavaju ključanje vode na niskim temperaturama i grade DNK i RNK.

2. Ovo pitanje je dosta opširno ali obuhvata i neke stvari vezane za anomaliju vode. Led ima heksagonalnu strukturu. Topljenjem leda, narušava se struktura ali ne u potpunosti, i povećava se gustina vode. Povećanjem temperature, kinetička energija čestica se povećava, pa se molekule mogu udaljiti jedna od druge čime se gustina smanjuje zbog raskidanja vodoničnih veza usred udaljavanja molekula jedne od druge. Gustina se povećava zagrijavanjem leda do oko 4 stepena Celzijusa, a zatim se smanjuje zagrijavanjem preko 4 stepena Celzijusa, što predstavlja kratko objašnjenje anomalije vode.