Hemija

Viktor V's picture

Izracunajte zapreminu vazduha koji se utrosi za sagorijevanje 1kg heptana. Uzmite da vazduh sadrzi 21% kiseonika ( zapreminski udio ) ( rjesenje 11,73m )

Heisenberg99's picture

Heptan ima molekulsku formulu C7H16, dakle njegova molarna masa je M= 7*12 + 16*1=100g/mol

1kg heptana, odnosno 1000g odgovara količini supstance od 10mol, jer ako je jedan mol 100g onda je 1000g 10 mola :)

Heptan se oksiduje po jednacini C7H16 + 11O2 ------> 7CO2 + 8H20 

Iz jednacine vidimo da jedan mol heptana reaguje sa 11 mola O2, odatle slijedi da ce 10mola reagovati sa deset puta više mola O2 dakle 110 :)

Zapremina jednog mola bilo kog gasa pri standardnim uslovima temperature i pritiska je 22,4 l 

Tako da je zapremina kiseonika potrebna za sagorijevanje 1kg heptana 11 * 22,4 litre dakle 246,4 litre. 

U zadatku je dato da je zapreminski udio kiseonika u atmosferi 21%, to znači da 100 litara vazduha sadrži 21 litru vazduha.Pitanje je koliko litara vazduha sadrži 246,4 litre čistog kiseonika.

100 litara vazduha sadrži 21 litru kiseonika a x litara vazduha sadrži 246,4 litre vazduha, to se zapisuje proporcijom:

100:21=x:246,4 (množimo vanjski sa vanjskim, unutrašnji sa unutrašnjim)

Dobijemo da je x=(246,4*100)/21=1173,3 litara vazduha

1 litar je isto što jedan decimetar kubni. a kako je jedan decimetar jednak deset centimetara( deseti dio metra= 0,1m imamo :

1dm = 0,1m / kubiramo("dignemo" i lijevu i desnu stranu na treći stepen)

1 dm kubni je 0,001 m kubnih 

Dakle 1173,3 dm kubnih je hiljadu puta menje metara kubnih odnosno 1,173 metara kubnih, moguće da je greška u rješenju. :)