Zadatak ?

Dijana's picture

Узорак од 0,242 грама елемента X, релативне атомске масе 39,1, је загрејан у струји 
кисеоника. Након завршетка реакције, добијено је 0,440 грама кристалног једињења. 
Одреди формулу производа ове хемијске реакције.

milicaradenkovic's picture

K+O2--------------->Y

Relativna atomska masa je 39.1 g/mol i to je kalijum

n(K)=m/Mr=0.242/39.1=0.00619 mol

n(Y)=n(K)=0.00619 mol

Mr=m/n(Y)

Mr=0.440/0.00619=71 g/mol

Mr=Ar(K)+x*Ar(O)

71=39+x*16

71-39=x*16

16*x=32

x=32/16=2 i formula je KO2 kalijum -superoksid