Galvanski element

GrayMeredith's picture

Reakcija koja se odigrava na odgovarajućoj elektrodi u galvanskom elementu kojeg čine pločica magnezijuma uronjena u vodeni rastvor koji sadrži Mg2+ jone i pločica srebra uronjena u vodeni rastvor koji sadrži Ag+ jone je:

(standardni elektrodni potencijali navedenih redoks sistema su: Mg2+/Mg=-2,36V i Ag+/Ag= +0,80 V)

1. na anodi  Mg2+  +  2e- --- Mg

2. na anodi   Mg--- Mg 2+ + 2e-

3. na anodi   Ag+ + e- --- Ag

4. na katodi  Ag--- Ag + e-

5. na katodi Mg---Mg2+ + 2e

 

Ako može objašnjenje,kako se radi ovakav zadatak,hvala unapred

Sergej357's picture

Prvo gledas koji metal ce da se oksiduje a koji ce da se redukuje, na osnovu njihovih redoks potencijala vidis da Mg ima manji redoks potencijal pa ce on da se oksiduje dok ce Ag da se redukuje, kod galvanskog elementa anoda je negativno naelektrisana, izgradjena od elementa koji se oksiduje jer prilikom reakcije Mg prelazi u Mg2+ koji odlazi u rastvor a na povrsini elektrode se nagomilava negativno naelektrisanje (Mg-->Mg2+ + 2e-) i zato je ona negativna, dok se na katodi odigrava suprotna reakcija Ag+ iz rastvora prelazi u Ag (Ag+ + e- -->Ag) , na povrsini katode se nagomilavaju joni metala iz rastvora i zato je ona pozitivno naelektrisana. Prema tome rjesenje je 2.