pH

asterix's picture

Izračunajte pH 0.5 L otopine propanske kiseline koncentracije 1 mol/L, ako je u nju dodana jednaka zapremnina rastvora KOH koncentracije1 mol/L

 

Hvala