Zadatak: Empirijska Formula

AHHAHAHXDXD's picture

Zadatak Glasi: 

Sagorevanjem ugljovodonika nepoznate formule dobija se 11.2dm3 ugljenik ( IV)-oksida i 9g vode. Odredi empirijsku formulu tog ugljovodonika.

AHHAHAHXDXD's picture

Da se zna 11.2dm3

Katarina K's picture

Sagorevanjem ugljovodonika sav ugljenik iz ugljovodonika prelazi u CO2, a sav vodonik u H2O. To znaci da ako izracunamo broj molova C i H u CO2 i H2O, imamo i broj molova C i H u ugljovodoniku, odnosno imamo njihov odnos, pa samim tim i empirijsku formulu.
n(CO2)=11.2l/22.4l/mol=0.5mol
n(C)=n(CO2)=0.5mol
n(H2O)=9/18=0.5mol
n(H)=2*n(H2O)=0.5mol*2=1mol, zato sto svaki molekul vode sadrzi dva atoma H
n(C):n(H)=0.5:1 tj. 1:2
pa je empirijska formula CH2

Da li je ovo dobro?